REGULAMIN BIEGU (WYCIĄG)

17 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W CROSSIE

1. Cel imprez

1. Wyłonienie mistrza i mistrzyni Służb Mundurowych w crossie.

2. Wyłonienie mistrzów w poszczególnych rodzajach służbach mundurowych

3. Uczczenie Święta Jednostki Wojskowej Komandosów.

4. Popularyzacja masowych biegów. Integracja środowisk.

2. Termin i miejsce:

1. Lubliniec- Kokotek

2. 4 października (piątek) 2013 r.

godz. 10.00 biegi dla dzieci - Stadion Sparty
godz. 15.00- mężczyźni(10 km), kobiety (5 km) - Ośrodek Silesiana

3. Start i meta - Ośrodek Silesiana

3. Uczestnictwo:

Startujący w mistrzostwach są żołnierzami, pracownikami lub funkcjonariuszami służbmundurowych w służbie czynnej lub rezerwie ( Wojsko w tym NSR, Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, BOR, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, służby mundurowe innych  państw.). W biegu mogą wziąć udział też inne służby Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba Celna, Policja Skarbowa, Specjalne Uzbrojone Formacje Ochrony  i inne formacje uzbrojone).
Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów długodystansowych.

Wszyscy zawodnicy startują  w kategorii  OPEN  ( bez podziału na kat. wiekowe). Obowiązuje start w pełnym umundurowaniu polowym    lub ćwiczebnym (mundur, bluza długi rękaw, buty krój wojskowy).
Prawa startu w MSM nie mają cywile i członkowie organizacji paramilitarnych./ Harcerze ,Strzelcy itp. /
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach XVII Biegu "O NÓŻ KOMANDOSA".


Cywile mogą wziąć udział w Biegu o Nóż Komandosa przy zachowaniu wymogów jak dla mundurowych. W wynikach  zostaną oni  sklasyfikowani PK.

4. Program czasowy Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa"

Czwartek: 17-20 praca biura

Piątek: 09.00  - 15.00  praca biura

10.00 - Piknik Nasza Armia z naszym mieście - - stadion Sparty

10.00 - biegi dla dzieci - stadion Sparty

15.00 - start

16.30 - dekoracja,

5. Klasyfikacje: Mistrzostw Służb Mundurowych

a) indywidualna:

- mężczyźni

- kobiety

b) drużynowa

do współzawodnictwa drużynowego w Mistrzostwach Służb Mundurowych liczyć się będą trzy najlepsze wyniki z kat. mężczyzn ( 1m = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd.) Zwycięża reprezentacja z najmniejszą sumą punktów. Przy równej ilości decyduje lepszy wynik indywidualny.

6. Nagrody

W Mistrzostwach Służb Mundurowych za zajęcie I-III miejsca wśród mężczyzn oraz za I-XX miejsca w grupie kobiet. W klasyfikacji drużynowej  puchary za miejsca 1-6.

Wszyscy którzy ukończą bieg otrzymają: medale, koszulki i upominki niespodzianki.

W poszczególnych rodzajach służb u mężczyzn będą przyznane oddzielnie trofea za miejsca I-III a wśród żołnierzy I-III w rodzajach wojsk.

7. Zgłoszenia: do 25.09.2013.

WKB Meta - JW 4101

42-703 Lubliniec

Telefon 0-34 3520101        Fax   0-34 3520345

e-mail:  wkbmeta@tlen.pl

formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

 Biuro Zawodów czynne w sali kawiarnianej przy  Ośrodku Silesiana

Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych i wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. Wpłata po terminie zgłoszeń i w biurze zawodów wynosi 70 zł. Żołnierze sł. czynnej płacą odpowiednio 40 zł i 60 zł (zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnego pakietu startowego)
Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez klub

8. Trasa

Nawierzchnia: drogi i ścieżki leśne, piach, przewężenia. Pagórkowata.

9. Wyniki

Dostępne w Internecie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

10. Uwagi końcowe:

1. Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

              2. Startujemy na własną odpowiedzialność.

              3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

              4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

              5. Komisję sędziowską powołuje organizator.

              6. Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu.

              7. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

               8.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

      11   Wyżywienie zawodników

-  napoje na mecie

-  bezpłatnie po biegu gorący posiłek.

12   DATKOWE USTALENIA:

istnieje możliwość skorzystania z posiłku w restauracji hotelowej cenie od 15 zł

Noclegi

możliwość skorzystania z noclegów:

Więcej na: http://www.lubliniec.pl/?p=275

13.     Ostateczna interpretacja należy do organizatora, a sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 pln. W przypadku odrzucenia   protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie  protestu jest wiążąca i ostateczna.

Oświadczenie uczestnika Biegu O Nóż Komandosa XVII edycja 2013.

Oświadczam, że znam regulamin Biegu o Nóż Komandosa i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Oświadczam, że jestem zdrowy i zdolny do startu i startuję na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że:

. Uczestniczę w Biegu o Nóż Komandosa świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko . Jestem świadom iż udział mój w Biegu o Nóż Komandosa może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w Biegu o Nóż Komandosa.

. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie WKB Meta organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Biegu o Nóż Komandosa.

. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z Biegu o Nóż Komandosa rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów Biegu o Nóż Komandosa dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Data ................

Imię i nazwisko (czytelnie) ...............................

Nr startowy ..................

        REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.CEL:

- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia

- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu

- wykorzystanie wartości jakie niesie sport w rozwoju edukacji

 

2.ORGANIZATORZY:

- WOJSKOWY KLUB BIEGACZA "META" LUBLINIEC

 

3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

- 4 październik 2013 piatek

- START: STADION "SPARTA" LUBLINIEC

 

4.TRASA BIEGU:

- długość trasy w zależności od kategorii wiekowej

- trasa oznaczona taśmami

- każdy bieg będzie prowadzony przez quad

- trasa będzie prowadzić dróżkami leśnymi koło stadionu "Sparty"

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:

- "KRASNALE"        (1-4 LATA)     100M

- "STRARSZAKI"     (5-6 LAT)       200M

- DZIEWCZĘTA       (KL. I-II)         650M

- CHŁOPCY             (KL. I-II)         650M

- DZIEWCZĘTA       (KL. III-IV)      1100M

- CHŁOPCY             (KL. III-IV)      1100M

- DZIEWCZĘTA       (KL. V-VI)       1350M

- CHŁOPCY             (KL. V-VI)       1350M

- DZIEWCZĘTA       (KL. I-III G.)    2000M

- CHŁOPCY             (KL. I-III G.)    2000M

- DZIEWCZĘTA       (SZ.ŚR.)        2500M

- CHŁOPCY             (SZ.ŚR.)        2500M

 

6. NAGRODY:

- pierwsze 40 osób w każdej kategorii otrzymuje medale,     natomiast wszyscy dyplom, krówkę Komandosa oraz niespodziankę

- pierwsze 3 osoby z każdego biegu są dekorowane

 

UWAGA!!! DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BEZPOŚREDNIO PO BIEGU!!!

 

7. PROGRAM ZAWODÓW:

8:30-11:45 PRACA BIURA ZAWODÓW

10:15  START BIEGU INTEGRACYJNEGO

10:30  START "KRASNALI"

10:35  START "STARSZAKÓW"

10:40  START DZIEWCZĄT KL. I-II

10:45  START CHŁOPCÓW KL. I-II

10:50  START DZIEWCZĄT KL. III-IV

11:00  START CHŁOPCÓW KL. III-IV

11:10  START DZIEWCZĄT KL. V-VI

11:20  START CHŁOPCÓW KL. V-VI

11:30  START DZIEWCZĄT KL. I-III G.

11:45  START CHŁOPCÓW KL. I-III G.

12:00  START DZIEWCZĄT SZ. ŚR.

12.20  START CHŁOPCÓW SZ. ŚR.

 

8. ZGŁOSZENIA:

- zgłoszenia dokonujemy przygotowując i wypełniając poniższą kartę:

.............

Nazwisko Imię

.............

Rocznik

.............

Szkoła/Klub/Miejscowość

 

- w dniu zawodów do godziny 11:45 można taką kartę otrzymać na stadionie. Przypinamy ją agrafką na piersi (kartka będzie odbierana po przekroczeniu mety i zostanie użyta do weryfikacji - prosimy o czytelne wypełnienie).

UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę rodziców, które okazują w biurze zawodów, okazanie tego dokumentu będzie warunkiem dopuszczenia i wpisania na listę!!!

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę

- ostateczne interpretacje regulaminu należą do organizatora

- organizator zapewnia podstawową pomoc medyczną