|   Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Lista startowa   |  
 
 

 

19.05.2018 - Nadleśnictwo Lubliniec

BIEG SYLWANA 2018

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

I. ORGANIZATORZY:  
- Nadleśnictwo Lubliniec

- Wojskowy Klub Biegacza META

II. CELE:
- Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu,

- Promowanie lasu jako idealnego miejsca uprawiania sportu

III.TERMIN I MIEJSCE: 
data: 19 maja 2018  

start: bieg główny – 12:00, biegi dzieci – 13:30,

dystans: biegi dzieci – 500m (do 9 lat), 1000m (do 15 lat), bieg główny – 10 km

koniec zawodów / limit czasowy: 2 godziny

biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 09:00, zamknięcie list startowych do biegu głównego o 11:45

zapisy:

- przez Internet: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html

- w biurze zawodów od godz. 09:00 do 11:45

limit uczestników: 200

miejsce:

lokalizacja Startu, Mety, biura zawodów – Leśniczówka Lubliniec

dekoracja zwycięzców: biegi dzieci – po ukończeniu biegu, bieg główny ok.14:00

IV. OPIS TRASY:
długość: 10 km, jedna pętla

nawierzchnia: drogi leśne 100%

oznakowanie trasy: co 1 kilometr

pomiar czasu: elektroniczny, klasyfikacja wg czasu brutto

przebieg trasy:

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA
Bieg główny:

- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 19.05.2018r. zapoznały się z regulaminem organizacyjnym Biegu Sylwana  i akceptują warunki w nim zawarte, ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w Biegu Sylwana

- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,

- podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,

- zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w ramach limitu czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania,
Biegi dzieci:
zgłoszenia dokonujemy przygotowując i wypełniając poniższą kartę, z którą przyczepioną agrafką (dostępne w biurze) do piersi zgłaszamy się na linii startu:

 

Szkoła/Klub/Miejscowość
.....................................

Nazwisko Imię

....................................

Rocznik

....................................

 

VI. OPIEKA  MEDYCZNA
- opiekę medyczną w trakcie imprezy sprawuje ratownik medyczny, którzy pełni stały dyżur w punkcie medycznym, zlokalizowanym w biurze zawodów,

- godziny dyżuru punktu medycznego: od 09:00 do 15:00

 

 

VII. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty Biegu Głównego (dzieci bezpłatnie):

- do 27.04.2018 – 30 zł

- do 11.05.2018 – 40 zł

- po terminie – 50 zł

Członkowie WKB Meta 50%

Sposób zapłaty:

- przelewem na rachunek WKB META Lubliniec

BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

z dopiskiem „Bieg Sylwana”

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje pakiet w biegu głównym, w skład którego wchodzą: numer startowy, pamiątkowy medal, woda na mecie, posiłek regeneracyjny

 

VIII.KLASYFIKACJA
1.     Open z podziałem na kategorie mężczyzn i kobiet

2.     Kategorie wiekowe -19, -29, -39, -49, -59, 60 i powyżej z podziałem na M i K

3.     Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg osiągniętego czasu brutto, ustalonego na podstawie elektronicznego pomiaru czasu (chip)

4.     Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronach: www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec , www.wkbmeta.pl , www.maratonypolskie.pl

IX.NAGRODY
1.     Trzy pierwsze osoby w kategoriach M i K otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe niespodzianki,

2.     W kat. wiekowych zwycięzcy otrzymają statuetki a pierwsze trójki upominki

3.     Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal,

4.     Upominki i medal za zajęcie m-ca I – III w biegach dla dzieci

 

X.UWAGI  KOŃCOWE
1.     Bieg Sylwana odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

2.     Zgłoszenia nie opłacone w ciągu 7 dni będą usuwane

3.     Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów,

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,

5.     Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora,

6.     Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny,

7.     Pozostałe informacje o imprezie: www.wkbmeta.pl,   www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec,

8.     Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,

9.     Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,

10.  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

 

OŚWIADCZENIE

 Oświadczenie zawodnika biorącego udział w Biegu Sylwana w roku 2018

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta oraz Nadleśnictwo Lubliniec, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Świadom czyhających dla mego zdrowia i życia zagrożeń startuję na własne ryzyko. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem

 

data ......................., czytelny podpis ............................................... nr startowy………………

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu