Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
      Facebook
  XIX Bieg Katorżnika 2024- Regulamin Główny / Main Regulations
   
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XIII Bieg VIPów i Sponsorów / VIP and Sponsors Run
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XIII Bieg Dziennikarzy / Jurnalist Run
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XVII Galernik TEAM / Galley Team
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XIII Ucieczka zakładników
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XVII Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / Mikro Mini Small
  XIX Bieg Katorżnika 2024 - XI Katorżnik Babci i Dziadka / Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XIX BIEG KATORŻNIKA 2024

XI Katorżnik Babci i Dziadka

English version

1. TERMIN I MIEJSCE

Lubliniec - Posmyk,
Bieg odbędzie się 10 sierpnia 2024 (sobota), o godzinie 10:55

2. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają wyłącznie osoby w wieku lat 65 + które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 5 regulaminu).

Startować mogą wyłącznie osoby w wieku 65 lat lub więcej.

Start odbędzie się razem z Małym Katorżnikiem o godz 10:55

3. NAGRODY

Każdy uczestnik Katorżnika Seniora otrzymuje na mecie pamiątkową „ Podkowę Katorżnika”. Zwycięzcy - z podziałem na babcie i dziadków – zostaną nagrodzeni upominkami bezpośrednio po ukończeniu.

4. TRASA

Dystans biegu - ok 2  km.

Trasa wiedzie końcowym odcinkiem XVIII Biegu Katorżnika . Meta biegu pokrywa się z metą biegu głównego. Trasa jest otaśmowana na całej długości.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia odbywają się elektronicznie na stronie internetowej zawodów. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 20 uczestników . Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby, za  które do dnia 20 lipca 2023 zostanie wniesiona opłata startowa, oraz które zmieszczą się w limicie miejsc.

do 31.12.2024 – 110 PLN
do 30.04.2024 – 130 PLN
po terminie i w dniu zawodów - 150 pln

O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników decyduje wpłata. Siedem dni po wysłaniu, zgłoszenia bez opłaty będą usuwane

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na konto:

Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu
ul 11 LISTOPADA 18
42-700 Lubliniec
BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna gdy: zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

6. WERYFIKACJA W BIURZE ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne jest w następujących dniach i godzinach:
- 9 sierpnia 2024 (piątek),           17:30 – 21:00
- 10 sierpnia 2024 (sobota),          07:30 – 10:30

7. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Bieg odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia 2024 w godz, j/w. Start jest w miejscu oddalonym o ok. 0,3 km od mety.

Bieg ma charakter imprezy towarzyszącej i jego głównym celem jest zabawa oraz przygoda dla ciągle młodych duchem sympatyków Katorżnika, a nie bezwzględna rywalizacja.

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy!

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, należy zdać je do depozytu

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2024. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegkatorznika.pl

English version

Xi Grandmother and grandfather Katorżnik Run

1. TIME AND PLACE

Lubliniec - Posmyk, (Poland)
The race will take place on 10 August 2024 (Saturday) at 10:55

2 PARTICIPATION

Can start only over 65 years old. The are can start only to underage who are subject to verification in the race office in the presence of their legal guardians who sign the statement of consent to participate in competitions and the start of their responsibility. Required is the timely completion of formalities of registration (section 5 of the Rules).

There are start with small Katorznik

3 AWARDS

Every participant in the grandmotger and grandfather Katorznik Run at the finish line receives a commemorative "Little Horseshoe" and T-shirt. Winners - divided into girls and boys - will be awarded mascots immediately after their completion.

4. ROUTE

Distance running - about 2 km.
The route passes in the final section XIX Katorżnik Run for grown runners for the possibility of children and youth levels. Meta course coincides with the finish line of the main run. The route is taped over the entire length.

5. APPLICATION

Applications are held electronically on the website of the competition.There is limit of 20 participants in the race. Will be allowed to start only those for which the 20 July 2023 entry fee will be brought, and which fit in the limit of places.

before 31.12.2024 - 110 PLN
before 30.04 2024 - 130 PLN
5 seats reserved starting on day of competition in the price of 150 PLN

The acceptance of the participants within the limit determined by the order of payments. Three days after sending filing formulage without payment will be removed

In order to register for the run should fill out an application and make a transfer payment containing the name and address on the account:

Military Runners Club of Meta in Lubliniec
11 listopada 18Street
42-700 Lubliniec
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

The fee is not refundable. The fee may also be assigned to another player. The fee is void if: player will not be reported if it is made ??after the deadline or if it is brought after the exhaustion of the limit.
Registration fee of mistakes made ??- without providing sufficient data to identify the runner / runners or the wrong amount will not be accepted and are not refundable.

The lodging fee is tantamount to acceptance Regulations technical occupations.

6. VERIFICATION OF THE OFFICE OF COMPETITION

Show office is open on the following dates and times:
- August 9, 2024 , 17:00 - 21:00
- August 10, 2024 (Saturday), 07:30 - 10:30

7. FORMULA FOR A COMPETITION

The race will take place on Saturday, August 5, 2024 h, j / w. Start is at a distance of approximately 0.3 km from the finish line.

The course is an accompanying event and its main goal is fun and adventure for the youngest fans of sport, rather than absolute competition.

There is no time limit to finish!

8 FINAL PROVISIONS

- All participants start on the responsibility of legal guardians,
- Players insure themselves on their own,
- Medical care for the duration of the event provides an organizer,
- The course will be held regardless of weather,
- The organizer is not responsible for valuables left in the locker room, you must pass them to deposit

Rules are not the final version and can be changed to 01 August 2024 The current version of the regulations is published on the website of course: www.biegkatorznika.pl