Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVIII Bieg Katorżnika 2023- Regulamin Główny / Main Regulations
   
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg VIPów i Sponsorów / VIP and Sponsors Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg Dziennikarzy / Jurnalist Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Galernik TEAM / Galley Team
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Ucieczka zakładników
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / Mikro Mini Small
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - X Katorżnik Babci i Dziadka / Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XVIII BIEG KATORŻNIKA 2023

XII Bieg VIPów i Sponsorów

English version

Osoby (dowolnej płci) startujące w rywalizacji VIPów i Sponsorów startują wspólnie w specjalnym, dedykowanym biegu o godzinie 11:30 razem z dziennikarzami.

1. UCZESTNICTWO

Wszyscy członkowie Biegu Vipów zobowiązani są spełniać kryteria wymagane dla uczestników XVIII Biegu Katorżnika (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

2.NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje na mecie odpowiednią Podkowę Katorżnika w zależności od zajętego miejsca indywidualnie (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika)

Wszystkie osoby otrzymują prestiż i sławę na cały świat a trzy pierwsze w kategorii VIP/Sponsor nagrody (z podziałem na kategorie płci)

Trasa biegu jest taka sama jak w pozostałych falach.

3.ZGŁOSZENIA

Łączny limit uczestników Biegu VIPów i Sponsorów to 50 osób. Lista zostanie zamknięta, gdy wyczerpany zostanie powyższy limity. Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby zaproszone lub te które wniosą opłatę wwysokości 1000 zł

4.WERYFIKACJA

(patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Osoby zainteresowane startem w Biegu VIPów i Sponsorów oraz dziennikarzy proszone są o kontakt z organizatorem.

tlf. 602 581 585

English version

XII VIP and Sponsors Run

People (either sex) taking part in the competition VIPs and sponsors start together in a special, dedicated run at 11:30 together with journalists.

1. PARTICIPATION

All runners of the VIP Race are required to meet the criteria required for participants in the XVIII Katorznik Run (see -> Run and Technical Terms convict).

2. AWARDS

Every runner receives at the finish line Horseshoe convict appropriate depending on the space used individually (see -> Run and Technical Terms convict)
All persons who receive the prestige and fame throughout the world and the first three in category VIP / Sponsor commemorative trophies.

3.APPLICATION

Total limit for VIP Race and sponsors participants is 50 people. The list is closed, when the above limits will be exhausted. Will be allowed to start only persons invited

4. VERIFICATION

(see -> Run and Technical Terms convict).

5. FINAL PROVISIONS

Persons interested in Run-VIP and Sponsors are invited to contact the organizer.
phone: +48 602 581 585