Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVI Bieg Katorżnika 2021- Regulamin Główny / Main Regulations
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - X Bieg VIPów i Sponsorów / X VIP and Sponsors Run
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - X Bieg Dziennikarzy / X Jurnalist Run
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - XIV Galernik TEAM / XIV Galley Team
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - X Ucieczka zakładników
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - XIV Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / XIV Mikro Mini Small
  XVI Bieg Katorżnika 2021 - VIII Katorżnik Babci i Dziadka / VIII Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 

X UCIECZKA

UWAGA

Ustala się limit startujących na 10 drużyn + 4 drużyny organizatora.

Ucieczka Zakładników zaczyna się 13 sierpnia 2021 r.

 

Bieg Katorżnika

„UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2021”

REGULAMIN TECHNICZNY

 

 

1.     CELE OGÓLNE IMPREZY:

1.1 Integracja środowiska Wojsk Specjalnych ze społeczeństwem.

1.2 Upowszechnianie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu, w tym sportów strzeleckich i obronnych.

1.3 Rozwijanie wśród społeczeństwa zdolności do przetrwania w warunkach ekstremalnych.

1.4 Integracja środowiska biegaczy ekstremalnych.

1.5 Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprez z elementami szkolenia wojsk specjalnych.

1.6 Promocja wojska.

2.     ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻYMY”,  KRS 0000333862, e-mail: zjednoczenizwyciezymy@gmail.com

3.     DYSTANS: dystans ok. 10 km, dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane.

4.     START - Ucieczki Zakładników okolice ośrodka Przystań Oblacka, Meta – plaża przed ośrodkiem.

5.     TRASA: trasa trudna: bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, poldery, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne. Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją.

6.     TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

6.1. Termin:

6.1.1. START – 13 sierpień 2021 godz. 09:00

6.1.2. META – 14 sierpień 2021 ok. godz. 15:00

6.2. MIEJSCE:

      6.2.1. Lubliniec (Kokotek, Kochcice, Krupski Młyn)/powiat lubliniecki/ województwo śląskie/ POLSKA

7.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

7.1 W Ucieczce Zakładników startują wyłącznie drużyny 2-osobowe. Drużyny mogą mieć dowolny skład mężczyzn i kobiet.

7.2 Dopuszczona do weryfikacji przed biegiem zostaje wyłącznie osoba, która zostanie zarejestrowana do „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2020”

7.3 Prawo do startu w biegu „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2020” ma wyłącznie osoba zarejestrowana do „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2020”

7.3.1.jest pełnoletnia (ukończone 18 lat), która podczas weryfikacji w dniu biegu okaże aktualny dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia)

7.3.2.okaże zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem), o braku przeciwwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

7.3.3.własnoręcznie podpisze oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność. Zalecana jest umiejętność pływania i wzrost minimum 160 cm.

7.4.W czasie Weryfikacji przed biegiem uczestnik musi przedstawić Organizatorowi zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem), o braku przeciwwskazań do udziału w biegach ekstremalnych. Weryfikacja 13.08.2021 od godziny 15:00 do godziny 16:30.

8.     ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO BIEGU „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW”:

8.1.Termin rozpoczęcia rekrutacji do Biegu Katorżnika „Ucieczka Zakładników 2021” - od 01 września 2020 od godziny 20:00.

8.2.Zgłoszeniu do biegu podlega drużyna w składzie dwóch osób

8.3.Do celów organizacyjnych drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za zgłoszenie drużyny do biegu, kontakt z organizatorem biegu oraz za dokonanie opłaty startowej za drużynę. Kapitan drużyny może dokonać zamiany członka drużyny. Informację o tym który z członków drużyny pełni funkcję kapitana należy podać w formularzu zgłoszeniowym do biegu.

8.4.W celu zgłoszenia drużyny do biegu kapitan drużyny wypełnia formularz rejestracyjny z danymi członków drużyny

8.5 Po pojawieniu się drużyny na liście startowej w ciągu 5 dni należy uiścić opłatę startową.(nie ma Twojej drużyny nie wnoś opłaty – skontaktuj się z ucieczka@zjednoczenizwyciezymy.org).

9.     OPŁATY:

DO 31.12.2020 Do 30.05.2021 do 15.07.2021
1200 zł 1500 zł 1700 zł

Organizator ustala nieprzekraczalny termin na dokonywanie opłaty startowej do dnia 20 lipca 2021 r.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość przepisania na innego zawodnika
Przelewu dokonać  wpisując imię, nazwisko na konto:
Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec ul. Sobieskiego 35 42-700 Lubliniec
BIC: BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

 

10. NAGRODY:

Drużyna, która zajmie 1 miejsce otrzymuje „Złotą Podkowę”

Drużyna, która zajmie 2 miejsce otrzymuje „Srebrną Podkowę”

Drużyna, która zajmie 3 miejsce otrzymuje „Brązową Podkowę”

Wszystkie pozostałe drużyny, które ukończą bieg, otrzymują na mecie „Żeliwną Podkowę”.

Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy z numerem startowym i okolicznościową koszulką.

11. WERYFIKACJA:

11.1. Weryfikacja przed biegiem trwa od godziny 15:00 do godziny 16:30
w dniu 13 sierpnia 2021 r (piątek). Miejsce weryfikacji zostanie podane na kilka dni przed startem biegu (tak jak w poprzednich edycjach).

11.2.   Do weryfikacji przystępują drużyny dwuosobowe.

11.3.   Weryfikacja polega na :

11.3.1.  Potwierdzeniu przez uczestnika ukończenia 18 lat, poprzez okazanie Organizatorowi aktualnego dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia).

11.3.2. Okazaniu przez uczestnika Organizatorowi zaświadczenia lekarskiego (wystawionego nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem) o braku przeciwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

11.3.3. Własnoręcznym podpisaniu przez uczestnika oświadczenia o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność.

11.3.4. Odebraniu przez uczestnika numeru startowego.

11.4. Do weryfikacji należy stawić się w stroju jak do startu.

11.5. Osoby niezweryfikowane w wyznaczonym czasie będą mogły wystartować indywidualnie w Biegu Katorżnika, bez zwrotu opłaty startowej.

12. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW”

12.1. Drużyny są 2-osobowe  (skład drużyn może być dowolny jeśli chodzi o płeć uczestników). Rywalizacja uczestników odbywa się w ramach specjalnego, dedykowanego rywalizacji drużynowej bloku „przygód” podzielonego na dwa etapy.

12.2. Etap pierwszy dla drużyn zaczyna się 13.08.2021 r. od godziny 9:00, każda drużyna zostanie mailowo poinformowana o której godzinie
 i w jakim miejscu ma się stawić. Niestawiennictwo w wyznaczonym miejscu i terminie skutkować będzie karą czasową.

12.3.Etap drugi „Ucieczka Zakładników 2021” zaczyna się po zweryfikowaniu ostatniej drużyny.

12.3. Każda drużyna zobowiązana jest do wypełnienia ankiety, która zostanie rozesłana drogą elektroniczną. Termin wypełnienia ankiety wskazany zostanie w e-mail. Nie wypełnienie ankiety skutkować będzie karą czasową.

  12.4.  Uczestnicy zostaną poddani różnym próbom i sprawdzianom na wzór ćwiczeń SERE (skrót od angielskich wyrazów: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie, Resistance – opór w razie uwięzienia, Escape – ucieczka)

12.5. Uczestnicy po weryfikacji zostaną przewiezienie w miejsce, w którym odbędzie się szkolenie z m.in. z topografii.

12.6. Uczestnicy po szkoleniu zostaną przewiezienie w okolice startu biegu, następnie zostaną uprowadzeni.

12.7. Przed „wejściem” na trasę Biegu Katorżnika, członkowie poszczególnych drużyn zostaną zakuci w pary za pomocą łańcuchów i całą trasę biegu pokonują w sposób trwały połączeni ze sobą

12.9. Rozdzielenie łańcucha i pokonanie trasy osobno skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

12.9.  W przypadku wycofanie się zawodników w trakcie gry, a przed właściwym startem osoby te będą mogły wystartować indywidualnie w Biegu Katorżnika, bez zwrotu opłaty startowej.

13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

13.1. W razie kontuzji lub zasłabnięcia partnera/partnerki drugi zawodnik drużyny ma obowiązek zawiadomić organizatora i doprowadzić (w miarę możliwości) 

13.3. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody.

13.4. Zawodnicy łamiący zasady bezpieczeństwa będą dyskwalifikowani!

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

14.1. Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2020 r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie zapisów.