Aktualności/News
  Regulaminy/Regulations
  Wyniki/Results
  Zapisy elektroniczne/Application
  Lista startowa/Start List
  Historia/History
  Sponsorzy/Sponsors
  Kontakt/Contact
  Forum
 
XV Bieg Katorżnika 2019- Regulamin Główny / Main Regulations
XI Bieg Katorżnika 2019 - IX Bieg VIPów i Sponsorów / IX VIP and Sponsors Run
XV Bieg Katorżnika 2019 - IX Bieg Dziennikarzy / IX Jurnalist Run
XV Bieg Katorżnika 2019 - XIII Galernik TEAM / XIII Galley Team
XV Bieg Katorżnika 2019 - Ucieczka zakładników 2019
XV Bieg Katorżnika 2019 - XIII Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / XIII Mikro Mini Small
XV Bieg Katorżnika 2019 - VII Katorżnik Babci i Dziadka / VII Grandmother and Grandfather Katorznik Run
 
   

 

UWAGA

Ustala się limit startujących na 10 drużyn + 4 drużyny organizatora.

Ucieczka Zakładników zaczyna się 09 sierpnia 2019 r.

 

Bieg Katorżnika

„UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2019”

REGULAMIN TECHNICZNY

 

 

1.     CELE OGÓLNE IMPREZY:

1.1 Integracja środowiska Wojsk Specjalnych ze społeczeństwem.

1.2 Upowszechnianie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu, w tym sportów strzeleckich i obronnych.

1.3 Rozwijanie wśród społeczeństwa zdolności do przetrwania w warunkach ekstremalnych.

1.4 Integracja środowiska biegaczy ekstremalnych.

1.5 Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprez z elementami szkolenia wojsk specjalnych.

1.6 Promocja wojska.

2.     ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻYMY”,  KRS 0000333862, e-mail: ucieczka@zjednoczenizwyciezymy.org

3.     DYSTANS: dystans ok. 10 km, dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane.

4.     START - Ucieczki Zakładników okolice ośrodka Silesiana, Meta – plaża przed ośrodkiem.

5.     TRASA: trasa trudna: bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, poldery, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne. Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją.

6.     TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

6.1. Termin:

6.1.1. START – 09 sierpień 2019 godz. 15:00

6.1.2. META – 10 sierpień 2019 ok. godz. 14:00

6.2. MIEJSCE:

      6.2.1. Lubliniec (Kokotek, Kochcice, Krupski Młyn)/powiat lubliniecki/ województwo śląskie/ POLSKA

7.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

7.1 W Ucieczce Zakładników startują wyłącznie drużyny 2-osobowe. Drużyny mogą mieć dowolny skład mężczyzn i kobiet.

7.2 Dopuszczona do weryfikacji przed biegiem zostaje wyłącznie osoba, która zostanie zarejestrowana do „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2019”

7.3 Prawo do startu w biegu „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2019” ma wyłącznie osoba zarejestrowana do „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2019”

7.3.1.jest pełnoletnia (ukończone 18 lat), która podczas weryfikacji w dniu biegu okaże aktualny dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia)

7.3.2.okaże zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem), o braku przeciwwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

7.3.3.własnoręcznie podpisze oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność. Zalecana jest umiejętność pływania i wzrost minimum 160 cm.

7.4.W czasie Weryfikacji przed biegiem uczestnik musi przedstawić Organizatorowi zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem), o braku przeciwwskazań do udziału w biegach ekstremalnych. Weryfikacja 09.08.2019 od godziny 15:00 do godziny 16:30.

8.     ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO BIEGU „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW”:

8.1.Termin rozpoczęcia rekrutacji do Biegu Katorżnika „Ucieczka Zakładników 2019” - od 15 stycznia 2019 od godziny 20:00.

8.2.Zgłoszeniu do biegu podlega drużyna w składzie dwóch osób

8.3.Do celów organizacyjnych drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za zgłoszenie drużyny do biegu, kontakt z organizatorem biegu oraz za dokonanie opłaty startowej za drużynę. Kapitan drużyny może dokonać zamiany członka drużyny. Informację o tym który z członków drużyny pełni funkcję kapitana należy podać w formularzu zgłoszeniowym do biegu.

8.4.W celu zgłoszenia drużyny do biegu kapitan drużyny wypełnia formularz rejestracyjny z danymi członków drużyny

8.5 Po pojawieniu się drużyny na liście startowej w ciągu 5 dni należy uiścić opłatę startową.(nie ma Twojej drużyny nie wnoś opłaty – skontaktuj się z ucieczka@zjednoczenizwyciezymy.org).

9.     OPŁATY:

DO 30.04 Do 30.06 01.07- 20.07
1000 zł 1400 zł 1700 zł

Organizator ustala nieprzekraczalny termin na dokonywanie opłaty startowej do dnia 20 lipca 2019 r.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość przepisania na innego zawodnika
Przelewu dokonać  wpisując imię, nazwisko na konto:
Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec ul. Sobieskiego 35 42-700 Lubliniec
BIC: BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

 

10. NAGRODY:

Drużyna, która zajmie 1 miejsce otrzymuje „Złotą Podkowę”

Drużyna, która zajmie 2 miejsce otrzymuje „Srebrną Podkowę”

Drużyna, która zajmie 3 miejsce otrzymuje „Brązową Podkowę”

Wszystkie pozostałe drużyny, które ukończą bieg, otrzymują na mecie „Żeliwną Podkowę”.

Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy z numerem startowym i okolicznościową koszulką.

11. WERYFIKACJA:

11.1.       Weryfikacja przed biegiem trwa od godziny 15:00 do godziny 16:30
w dniu 09 sierpnia 2019 r (piątek). Miejsce weryfikacji zostanie podane na kilka dni przed startem biegu (tak jak w poprzednich edycjach).

11.2.       Do weryfikacji przystępują drużyny dwuosobowe.

11.3.       Weryfikacja polega na :

11.3.1.                   Potwierdzeniu przez uczestnika ukończenia 18 lat, poprzez okazanie Organizatorowi aktualnego dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia).

11.3.2.                   Okazaniu przez uczestnika Organizatorowi zaświadczenia lekarskiego (wystawionego nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem) o braku przeciwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

11.3.3.                   Własnoręcznym podpisaniu przez uczestnika oświadczenia o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność.

11.3.4.                   Odebraniu przez uczestnika numeru startowego.

11.4.               Do weryfikacji należy stawić się w stroju jak do startu.

11.5.               Osoby niezweryfikowane w wyznaczonym czasie będą mogły wystartować indywidualnie w Biegu Katorżnika, bez zwrotu opłaty startowej.

12. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW”

12.1.               Drużyny są 2-osobowe  (skład drużyn może być dowolny jeśli chodzi o płeć uczestników). Rywalizacja uczestników odbywa się w ramach specjalnego, dedykowanego rywalizacji drużynowej bloku „przygód”.

12.2.               „Ucieczka Zakładników 2019” zaczyna się po zweryfikowaniu ostatniej drużyny.

12.3.               Uczestnicy zostaną poddani różnym próbom i sprawdzianom na wzór ćwiczeń SERE (skrót od angielskich wyrazów: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie, Resistance – opór w razie uwięzienia, Escape – ucieczka)

12.4.               Uczestnicy po weryfikacji zostaną przewiezienie w miejsce, w którym odbędzie się szkolenie z m.in. z topografii.

12.5.               Uczestnicy po szkoleniu zostaną przewiezienie w okolice startu biegu, następnie zostaną uprowadzeni.

12.6.               Przed „wejściem” na trasę Biegu Katorżnika, członkowie poszczególnych drużyn zostaną zakuci w pary za pomocą łańcuchów i całą trasę biegu pokonują w sposób trwały połączeni ze sobą

12.7.               Rozdzielenie łańcucha i pokonanie trasy osobno skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

12.8.               W przypadku wycofanie się zawodników w trakcie gry, a przed właściwym startem osoby te będą mogły wystartować indywidualnie w Biegu Katorżnika, bez zwrotu opłaty startowej.

13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

13.1.               W razie kontuzji lub zasłabnięcia partnera/partnerki drugi zawodnik drużyny ma obowiązek zawiadomić organizatora i doprowadzić (w miarę możliwości)  

13.3.               Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody.

13.4.               Zawodnicy łamiący zasady bezpieczeństwa będą dyskwalifikowani!

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

14.1.               Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2019 r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie zapisów.