Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVIII Bieg Katorżnika 2023- Regulamin Główny / Main Regulations
   
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg VIPów i Sponsorów / VIP and Sponsors Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg Dziennikarzy / Jurnalist Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Galernik TEAM / Galley Team
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Ucieczka zakładników
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / Mikro Mini Small
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - X Katorżnik Babci i Dziadka / Grandmother and Grandfather Katorznik Run
 

XII UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW
Zapisy 10 marca godz 20:00

GRA TERENOWA

„UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023”

w ramach Biegu Katorżnika

REGULAMIN TECHNICZNY

1. CELE OGÓLNE IMPREZY:

1.1 Integracja środowiska Wojsk Specjalnych ze społeczeństwem.

1.2 Upowszechnianie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu, w tym sportów strzeleckich i obronnych.

1.3 Rozwijanie wśród społeczeństwa zdolności do przetrwania w warunkach ekstremalnych.

1.4 Integracja środowiska biegaczy ekstremalnych.

1.5 Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprez z elementami szkolenia Wojsk Specjalnych.

1.6 Promocja wojska.

2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych

"ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻYMY”, KRS 0000333862,

e-mail: zjednoczenizwyciezymy@gmail.com

 

4. START:

4.1 Gra terenowa „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023” miasto Lubliniec i tereny podmiejskie.

4.2 Bieg „BIEG KATORŻNIKA” okolice ośrodka Przystań Oblacka. Meta – plaża przed ośrodkiem. Dystans ok. 10 km, dokładny przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane.

5. TRASA: trasa trudna: bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, poldery, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne. Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją.

6. TERMIN I MIEJSCE:

6.1. TERMIN:

6.1.1. Początek gry terenowej: 04 sierpień 2023, ok. godz. 09:00

6.1.2. Koniec gry terenowej: 05 sierpień 2023, ok. godz. 15:00

6.2. MIEJSCE:

Lubliniec (Kokotek, Kochcice, Krupski Młyn) /powiat lubliniecki/ województwo śląskie/ POLSKA

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:

7.1 W grze terenowej „UCIECZCE ZAKŁADNIKÓW 2023” startują wyłącznie drużyny 2-osobowe. Drużyny mogą mieć dowolny skład mężczyzn i kobiet.

Liczba drużyn: 10.

7.2 Przed przystąpieniem do gry terenowej wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa i ukończenia procesu weryfikacji.

7.3 Do weryfikacji dopuszczona zostaje wyłącznie osoba, która zarejestrowała się do gry terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023”.

7.4 Prawo do startu w grze terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023” ma wyłącznie osoba zarejestrowana do gry.

7.4.1. Jest pełnoletnia (ukończone 21 lat w dniu startu), która podczas weryfikacji okaże aktualny dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia)

7.4.2. W trakcie Weryfikacji okaże i pozostawi Organizatorowi zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia gry terenowej), o braku przeciwwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

7.4.3. Własnoręcznie podpisze oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność. Zalecana jest umiejętność pływania i wzrost minimum 160 cm.

7.5. W cyklu gier terenowych „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW” zawodnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch edycjach (licząc od roku 2019).

7.6 Wszyscy Uczestnicy są ubezpieczeni od NNW podczas gry terenowej,
tj. w dniach 04-05.08.2023 r.

7.6 Po opłaceniu opłaty startowej i odesłaniu wypełnionej ankiety, kierownik drużyny otrzyma założenia taktyczne dla swojej drużyny nie później niż 2 tygodnie przed startem gry terenowej.

8. WERYFIKACJA:

8.1. Weryfikacja do gry terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023” rozpoczyna się 4 sierpnia 2023 r. od ok. godziny 09:00 i trwa do godziny 11:00 (piątek). Miejsce weryfikacji zostanie podane na kilka dni przed rozpoczęciem gry.

8.2. Do weryfikacji przystępują drużyny dwuosobowe.

8.3. Weryfikacja polega na :

8.3.1. Potwierdzeniu przez Uczestników ukończenia 21 lat, okazaniu Organizatorowi aktualnego dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem i datą urodzenia).

8.3.2. Okazaniu Organizatorowi przez Uczestników zaświadczenia lekarskiego (wystawionego nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed biegiem) o braku przeciwskazań do udziału w biegach ekstremalnych.

8.3.3. Własnoręcznym podpisaniu przez Uczestników oświadczenia
o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i o starcie na własną odpowiedzialność oraz pisemnym potwierdzeniu o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW.

8.3.4. Odebraniu przez Uczestników numeru i pakietu startowego.

8.4. Do weryfikacji należy stawić się w stroju adekwatnym do otrzymanych założeń taktycznych gry terenowej.

8.5. Osoby niezweryfikowane w wyznaczonym czasie, z winy Uczestnika, lub te które nie ukończą gry, lub na własną prośbę wycofają się na dowolnym etapie gry, będą mogły wystartować indywidualnie w ”BIEGU KATORŻNIKA”
w dniu 05.08.2023 r. poza oficjalną klasyfikacją, zgodnie z Regulaminem Biegu. W takim przypadku opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Godzina startu zostanie ustalona z WKB META.

 

9. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO GRY TERENOWEJ „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023”:

9.1. Termin rozpoczęcia rekrutacji do gry terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023” - od 10 marca 2023 r. od godziny 20:00.

9.2. Do celów organizacyjnych drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana drużyny, który jest odpowiedzialny za zgłoszenie drużyny do biegu, kontakt z organizatorem biegu oraz dokonanie opłaty startowej. Kapitan drużyny może dokonać zamiany członka drużyny bez podawania przyczyny do
10 czerwca 2023 r. co będzie generowało opłatę manipulacyjną 250 zł.

9.3. W celu zgłoszenia drużyny do biegu kapitan drużyny wypełnia formularz rejestracyjny z danymi Uczestników.

9.4. Po pojawieniu się drużyny na liście startowej należy uiścić opłatę startową
w terminach podanych w pkt. 10. Wysokość opłaty zmienia się wraz z terminem jej wniesienia. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa pary zawodników (drużyny). Jeżeli Twojej/Waszej drużyny nie ma na liście Uczestników – nie wnoś opłaty – skontaktuj się z Organizatorem mailowo: zjednoczenizwyciezymy@gmail.com

10. OPŁATY:

Jeśli wniesiona przed 30.04.2023 Jeśli wniesiona przed 30.05.2023 Jeśli wniesiona przed 10.06.2023
1800 zł 2000 zł 2300 zł

Organizator ustala nieprzekraczalny termin na dokonywanie opłaty startowej do dnia 10 czerwca 2023 r.

Istnieje możliwość (wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych) zamiany Uczestnika jednak nie później niż do 31 lipca 2023 r. W takim przypadku pobierana jest również opłata manipulacyjna w wysokości 250 zł.
W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Grze po 01 lipca 2023 r.,
z wpłaconej opłaty startowej pobierana jest opłata manipulacyjna 500 zł. Jeżeli drużyna zrezygnuje z biegu na 30 dni przed rozpoczęciem wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Nie ma możliwości przeniesienia prawa do uczestnictwa na kolejne edycje Gry.

W tytule wpłaty wpisać nazwę drużyny lub imię i nazwisko Kierownika drużyny.

Wpłatę dokonać na konto:

Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec ul. Sobieskiego 35 42-700 Lubliniec

BIC: BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego gry terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023” oraz regulaminem imprezy „BIEG KATORŻNIKA”.

11. NAGRODY:

Drużyna, która zajmie 1 miejsce otrzymuje „Złotą Podkowę”

Drużyna, która zajmie 2 miejsce otrzymuje „Srebrną Podkowę”

Drużyna, która zajmie 3 miejsce otrzymuje „Brązową Podkowę”

Pozostałe drużyny, które ukończą bieg, otrzymują na mecie „Żeliwną Podkowę”.

Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy z numerem startowym i okolicznościowymi upominkami.

12. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA GRY TERENOWEJ „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023”

12.1. Do startu dopuszcza się tylko drużyny 2-osobowe. Rywalizacja uczestników odbywa się w ramach specjalnego, dedykowanego dla rywalizacji drużynowej bloku „przygód” podzielonego na dwa etapy.

12.2. Etap pierwszy rozpoczyna się 04.08.2023 r. od ok. godziny 9:00, każda drużyna zostanie mailowo poinformowana dokładnym terminie i miejscu stawiennictwa. Niestawiennictwo w wyznaczonym miejscu i terminie skutkować będzie karą czasową.

12.3. Etap drugi rozpoczyna się po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji Uczestników.

12.3. Każda drużyna zobowiązana jest do wypełnienia ankiety, która zostanie rozesłana drogą elektroniczną. Termin wypełnienia ankiety wskazany zostanie w e-mail. Nie wypełnienie ankiety skutkować będzie karą czasową.

12.4. Uczestnicy zostaną poddani różnym próbom i sprawdzianom na wzór ćwiczeń SERE (skrót od angielskich wyrazów: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie, Resistance – opór w razie uwięzienia, Escape – ucieczka).

12.5. Trasę „BIEGU KATORŻNIKA”, członkowie poszczególnych drużyn pokonują parami trwale połączeni za pomocą łańcuchów.

12.6. Rozdzielenie łańcucha i pokonanie trasy osobno skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

12.7. Na każdym etapie gry terenowej rezygnacja lub wykluczenie jednego
z Uczestników z drużyny spowoduje automatyczną dyskwalifikację drużyny
z gry terenowej.

13. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

13.1. W trakcie gry terenowej Uczestnicy będą pod kontrolą medyczną (ratownik medyczny z niezbędnym wyposażeniem).

13.2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia Uczestnika, ratownik może podjąć decyzję o zakończeniu gry dla tego Uczestnika.

13.3. W razie kontuzji lub zasłabnięcia partnera/partnerki drugi zawodnik drużyny ma obowiązek zawiadomić Organizatora i udzielić wszelkiej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi zasadami jej udzielania.

13.4. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody.

13.4. Zawodnicy łamiący zasady bezpieczeństwa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu będą dyskwalifikowani natychmiastowo.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

14.1. Regulamin odnosi się do gry terenowej „UCIECZKA ZAKŁADNIKÓW 2023”.

14.2. Impreza „BIEG KATORŻNIKA” posiada swój Regulamin.