Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XIV Bieg Katorżnika 2018- Regulamin Główny / Main Regulations
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - VIII Bieg VIPów i Sponsorów / VIII Vip and Sponsors Run
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - VIII Bieg Dziennikarzy / VIII Jurnalist Run
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - XII Galernik TEAM / XII Galley Team
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - Ucieczka zakładników 2018
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - XII Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / XII Mikro Mini Small
  XIV Bieg Katorżnika 2018 - VI Katorżnik Babci i Dziadka / VI Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XIV BIEG KATORŻNIKA 2018

XII Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika

English version

1. TERMIN I MIEJSCE

Lubliniec - Kokotek,
Bieg odbędzie się 11 sierpnia 2018 (sobota), o godzinie 10:10, 10:25 oraz 10:40

2. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów w obecności ich prawnych opiekunów, którzy podpiszą oświadczenie o zgodzie na udział w zawodach oraz o starcie na ich odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 5 regulaminu).

Startować mogą wyłącznie dzieci i młodzież w wieku 3-17 lat. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą startować jedynie w asekuracji dorosłego opiekuna (opiekun prawny lub wyznaczona przez niego osoba), który towarzyszy im na całej trasie.

Bieg Małego Katorżnika odbywa się w trzech grupach wiekowych:
Urodzeni w 2010 i młodsi – start godz. 10:07 i 10:15 – Mikro Katorżnik
Urodzeni 2009 – 2006 – start godz. 10:25 i 10:35     - Mini Katorżnik
Urodzeni 2005 – 2000 – start godz. 10:45      - Mały Katorżnik

3. NAGRODY

Każdy uczestnik XII dziecięcego Biegu Katorżnika otrzymuje na mecie pamiątkową „Małą Podkowę Katorżnika” oraz koszulkę. Zwycięzcy - z podziałem na dziewczynki i chłopców – poszczególnych biegów zostaną nagrodzeni bezpośrednio po ich ukończeniu.

4. TRASA

Dystans biegu - od 1 do 2  km.

Trasa wiedzie końcowym odcinkiem XIV Biegu Katorżnika o przystosowanym do możliwości dzieci i młodzieży stopniu trudności. Meta biegu pokrywa się z metą biegu głównego. Trasa jest otaśmowana na całej długości.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia odbywają się elektronicznie na stronie internetowej zawodów. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 50 uczestników w Mikro i po 70 w Mini i Małym Katorżniku (+ 10 dla organizatora). Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby, za  które zostanie wniesiona opłata startowa, oraz które zmieszczą się w limicie miejsc.

do 30 kwietnia 2018 – 80 PLN
do 30 czerwca 2018 – 100 PLN

Po tym terminie za zgodą organizatora w cenie 150 PLN

O przyjęciu zgłoszenia decyduje zapisanie się w limicie i wniesienie opłaty. Siedem dni po wysłaniu, zgłoszenia bez opłaty będą usuwane

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko i rodzaj biegu na konto:

Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu
ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
BIC: BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna gdy: zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Z przyczyn losowych można do 20.07 zamienić zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

6. WERYFIKACJA W BIURZE ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne jest w następujących dniach i godzinach:
- 10 sierpnia 2018 (piątek),           15:00 – 21:00
- 11 sierpnia 2018 (sobota),         07:30 – 10:30

7. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Bieg odbędzie się w sobotę, 11 sierpnia 2018 w godz, j/w. Start jest w miejscu oddalonym o ok. 0,3 km od mety (jak w latach ubiegłych).

Bieg ma charakter imprezy towarzyszącej i jego głównym celem jest zabawa oraz przygoda dla najmłodszych sympatyków sportu, a nie bezwzględna rywalizacja.

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Uczestnicy mogą pokonywać trasę także w asyście dorosłego opiekuna. Dla dzieci w Mikro Katorżniku asysta dorosłego jest obowiązkowa.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszyscy uczestnicy startują na odpowiedzialność prawnych opiekunów,
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, należy zdać je do depozytu

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2018. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegkatorznika.pl

English version

XII Mikro Mini and Small Katorżnik Run

1. TIME AND PLACE

Lubliniec - Kokotek, (Poland)
The race will take place on 11 August 2018 (Saturday) at 10:10, 10:25 and 10:40

2 PARTICIPATION

The are can start only to underage who are subject to verification in the race office in the presence of their legal guardians who sign the statement of consent to participate in competitions and the start of their responsibility. Required is the timely completion of formalities of registration (section 5 of the Rules).

Can start only children and teenagers aged 3-17 years. Children aged 3-8 years may compete only in belaying adult guardian (legal guardian or person designated by him), who accompanied them throughout the journey.

Run Little convict takes place in three age groups:
Born in 2010 and younger - at the start. 10:07 and 10:15 - Micro
Born 2009 - 2006 - start of the hour. 10:25 and 10:35 - Mini
Born 2005 - 2000 - start of the hour. 10:45 - Small

3 AWARDS

Every participant in the XII Children Katorżnik at the finish line receives a commemorative "Little Horseshoe" and T-shirt. Winners - divided into girls and boys - will be awarded mascots immediately after their completion.

4. ROUTE

Distance running - between 1 and 2 km.
The route passes in the final section XIV Katorżnik Run for grown runners for the possibility of children and youth levels. Meta course coincides with the finish line of the main run. The route is taped over the entire length.

5. APPLICATION

Applications are held electronically on the website of the competition.There is limit of 50 participants in the micro and the 70 in the Mini and Small competition (+ 10 for the organizer).

before 30.04.2018 - 80 PLN
before 01 July 2018 - 100 PLN
5 seats reserved starting on day of competition in the price of 150 PLN

The acceptance of the participants within the limit determined by the order of payments. Three days after sending filing formulage without payment will be removed

In order to register for the run should fill out an application and make a transfer payment containing the name and address on the account:

Military Runners Club of Meta in Lubliniec
35 Sobieski Street
42-700 Lubliniec
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

The fee is not refundable. The fee may also be assigned to another player. The fee is void if: player will not be reported if it is made after the deadline or if it is brought after the exhaustion of the limit.
Registration fee of mistakes made - without providing sufficient data to identify the runner / runners or the wrong amount will not be accepted and are not refundable.

The lodging fee is tantamount to acceptance Regulations technical occupations.

6. VERIFICATION OF THE OFFICE OF COMPETITION

Show office is open on the following dates and times:
- August 10, 2018 , 15:00 - 21:00
- August 11, 2018 (Saturday), 07:30 - 10:30

7. FORMULA FOR A COMPETITION

The race will take place on Sunday, August 11, 2018 h, j / w. Start is at a distance of approximately 0.3 km from the finish line.

The course is an accompanying event and its main goal is fun and adventure for the youngest fans of sport, rather than absolute competition.

There is no time limit to finish! Participants can also overcome the route, accompanied by an adult guardian. For children aged 3-8 years grown assistance is mandatory.

8 FINAL PROVISIONS

- All participants start on the responsibility of legal guardians,
- Players insure themselves on their own,
- Medical care for the duration of the event provides an organizer,
- The course will be held regardless of weather,
- The organizer is not responsible for valuables left in the locker room, you must pass them to deposit

Rules are not the final version and can be changed to 1 August 2018 The current version of the regulations is published on the website of course: www.biegkatorznika.pl