Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVIII Bieg Katorżnika 2023- Regulamin Główny / Main Regulations
   
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg VIPów i Sponsorów / VIP and Sponsors Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg Dziennikarzy / Jurnalist Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Galernik TEAM / Galley Team
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Ucieczka zakładników
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / Mikro Mini Small
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - X Katorżnik Babci i Dziadka / Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XVIII BIEG KATORŻNIKA 2023

XVI Galernik TEAM

English version

Drużyny startujące w rywalizacji drużynowej Galernik TEAM składają się z 4 osób (dowolnej płci). Wszyscy członkowie zespołów startują razem w specjalnym, dedykowanym biegu o godzinie 10:00

1. UCZESTNICTWO

Drużyny Galernik TEAM są 4-osobowe. Drużyny mogą mieć dowolny skład mężczyzn i kobiet. Skład drużyn ustala kapitan, który odpowiada jednocześnie za kontakty z organizatorem. Sklasyfikowane zostaną wyłącznie zespoły, które wypełniły warunki zgłoszenia i rejestracji.

Wszyscy członkowie drużyn zobowiązani są spełniać kryteria wymagane dla uczestników XVIII Biegu Katorżnika (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

2.NAGRODY

Każdy członek drużyn otrzymuje na mecie odpowiednią Podkowę Katorżnika w zależności od zajętego miejsca indywidualnie (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika)

Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i upominki. Dekoracja drużyn od godz 15. Wszystkie zespoły Galernik TEAM otrzymują pamiątkowe trofea

3. ZGŁOSZENIA

Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie drużyny, które do dnia 20 lipca 2023 wniosą opłatę startową, będą jeszcze wolne miejsca w ramach limitu oraz zostaną zarejestrowane przez organizatora na stronie www.biegkatorznika.pl

Wpisowe Galernik TEAM (za 4 zawodników):
do 31 marca 2023 – 1250 PLN
do 31 maja 2023 – 1400 PLN
do 15 lipca 2023 - 1500 PLN

W celu zgłoszenia drużyny należy dokonać opłaty startowej i podać skład drużyn do dnia 20 lipca 2023. Po tym terminie nie gwarantujemy rozmiaru koszulki. Kapitanowe mogą zmienić skład (bezpłatnie) przekazując bezzwłocznie tę informację do organizatora

Przelewu opłaty startowej należy dokonać na poniższe konto, w polu tytułem wpisując nazwę drużyny
Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu
ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
BIC: BGŻ BNP PARIBAS 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

4. WERYFIKACJA DRUŻYN W BIURZE ZAWODÓW

Kapitanowie drużyn zobowiązani są do weryfikacji składu drużyn, odebrania numerów startowych i pakietów. Członkowie składają podpisy na oświadczeniach

5. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW– Galernik TEAM

Rywalizacja Galernik TEAM odbywa się w ramach specjalnego, dedykowanego rywalizacji drużynowej biegu o godzinie 10:00. Drużyny są 4-osobowe (skład drużyn może być dowolny jeżeli chodzi o płeć uczestników).

Każdy członek drużyny, który ukończy bieg zdobywa dla teamu punkty karne zależne od zajętego miejsca (1 miejsce - 1 pkt., 2 miejsce - 2 pkt. itd.). Na mecie zawodnik otrzymuje także wszystkie indywidualne profity wynikające z ukończenia XVIII Biegu Katorżnika (podkowa, zwycięstwo indywidualne itd.)

Drużyny nie skompletowane na starcie, oraz zdekompletowane na trasie są klasyfikowane, jednak za drużynami pełnymi

O miejscu zajętym przez drużynę decyduje najmniejsza liczba zdobytych punktów karnych.. Przy równej ilości punktów o wyższej pozycji decyduje lepsze miejsce indywidualnie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie drużyny proszone będą do dekoracji po zakończeniu biegu ok. godz 15. (trofeum mozna również odebrać wcześniej)

English version

XVI Galley TEAM

Teams competing in the Galley slaves TEAM consist of 4 persons (either sex). All runners of the teams start together in a special, dedicated run at 10:00

2. PARTICIPATION

Galley slaves TEAM Teams are 4-persons. Teams can be of any composition of men and women. Composition of the teams determined the captain, who is responsible for contacts with the organizer. There are classified only teams that completed the filing and registration conditions.
All team runners are required to meet the criteria required for participants in the XVIII Katorznik Run (see -> Run and Technical Terms convict).

2. AWARDS

Every team's runner receives the finish Horseshoe convict based on space used individually (see -> Run and Technical Terms convict)
The first three teams will receive trophies and souvenirs members.
All teams will receive commemorative Galley slaves Team trophies and the prestige and fame throughout the world

3. APPLICATION

There will be allowed to start only team that the will bring entry fee to 20 July 2020, we have some free space within the limit and will be registered by the organizer at www.biegkatorznika.pl

Buy-Galley slaves TEAM (for 4 players):
before 31.03.2023 - 1250 PLN
before 31.05.2023 - 1400 PLN
before 20.07.2023 - 1500 PLN

In order to make the team must pay the admission fee to make individual registration of all participants. Captains may change the composition of teams by passing this information immediately to the organizer.

Transfer fee must be made to the following account, in the title of a specific team
Military Runners Club of Meta in Lubliniec
35 Sobieski Street
42-700 Lubliniec
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

4. VERIFICATION TEAM COMPETITION AT THE OFFICE

Captains are required to verify the composition of teams, receive race numbers and packets. Members shall place their signatures on the statements

5. FORMULA FOR EVENT - Galley slaves Team

Galley slaves Team rivalry takes place in a special, dedicated team competition run at 10:00. Teams are 4-person (composition of teams can be any when it comes to sex of participants). All members of Galley slaves TEAM start together.

Each team member who completes the race wins for the team penalty points depending on used space (1st place - 1 point., 2nd place - 2 points. Etc.). At the finish line runners also receives all the individual profits resulting from the completion of XVIII Katorznik Run (horseshoe, the victory of the individual, etc.)

6. FINAL PROVISIONS

All teams will be invited to decorate after the race at 15:00