Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVI Bieg Katorżnika 2020- Regulamin Główny / Main Regulations
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - I Fala Mistrzów
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Bieg VIPów i Sponsorów / X VIP and Sponsors Run
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Bieg Dziennikarzy / X Jurnalist Run
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - XIV Galernik TEAM / XIV Galley Team
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Ucieczka zakładników
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - XIV Bieg Bobas, Mikro, Mini i Mały Katorżnik / XIV Mikro Mini Small
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - VIII Katorżnik Babci i Dziadka / VIII Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XVI BIEG KATORŻNIKA 2020

I Bieg - Fala Mistrzów

  Osoby (dowolnej płci) startujące w rywalizacji Fala Mistrzów startują wspólnie w specjalnym, dedykowanym biegu o godzinie 09:30.

1. UCZESTNICTWO

Wszyscy członkowie Fali Mistrzów zobowiązani są spełniać kryteria wymagane dla uczestników XVI Biegu Katorżnika (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

2.NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje na mecie odpowiednią Podkowę Katorżnika w zależności od zajętego miejsca indywidualnie (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika)

Wszystkie osoby otrzymują prestiż i sławę na cały świat a trzy pierwsze w kategorii Fala Mistrzów nagrody (z podziałem na kategorie płci)

Trasa biegu jest taka sama jak w pozostałych falach.

3.ZGŁOSZENIA

Łączny limit uczestników Fali Mistrzó to 200 osób. Lista zostanie zamknięta, gdy wyczerpany zostanie powyższy limity. Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby spełniające kryteria i wniosą opłatę wysokości 201

4.WERYFIKACJA

(patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

5.KRYTERIA SRATRU W FALI MISTRZÓW
1.
W Fali Mistrzów mogą wystartować osoby, które w latach ubiegłych startując w Katorżniku osiągneły wynik pozwalający stanąć im na podium, czyli zajęły miejsca 1- 3. Dotyczy również Małych Katorzników, którzy obecnie są pełnoletni.
2.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy w rubryce klub wpiszą dane uprawniające do startu, które jednocześnie ułatwiają weryfikację, czyli np:

2009-11-2
co oznacza rok startu, godzina startu, zajęte miejsce (można wpisać kilka)

Brak takich danych powoduje usunięcie z listy bez weryfikacji

 

English version

I Wave of champions

People (either sex) taking part in the competition wave of champions and sponsors start together in a special, dedicated run at 09:30.

1. PARTICIPATION

All runners of the wave race are required to meet the criteria required for participants in the XVI Katorznik Run (see -> Run and Technical Terms convict).

2. AWARDS

Every runner receives at the finish line Horseshoe convict appropriate depending on the space used individually (see -> Run and Technical Terms convict)
All persons who receive the prestige and fame throughout the world and the first three in category wave of champions/ Sponsor commemorative trophies.

3.APPLICATION

Total limit for Wave of champions Race participants is 200 people. The list is closed, when the above limit will be exhausted. Will be allowed to start only persons who meet the criteria and pay 201 PLN.

4. VERIFICATION

(see -> Run and Technical Terms convict).

5. FINAL PROVISIONS

Take part in Wave of champions may only person who finish Biag Katorznika on place 1-3 in last years. It refers to Small Katorznik who are now in adult life

Persons interested in Run- Wave of champions are invited to fill-in application form and write in column CLUB - 2009-11-2
what meens year of start-time of start-place on podium